Zajęcia z dnia 22 kwietnia 2020

„Listy, pocztówki, adresy”

Cele ogólne:
• wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja,
• rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
• kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej, rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne – Dziecko:
• wyjaśnia pojęcia adresat, nadawca;
• wyodrębnia ze zbioru przesyłek listy i pocztówki,
• tworzy mapę Polski z uwzględnieniem najdłuższej rzeki Polski – Wisły
• konstruuje budowle z klocków,

Listy i pocztówki – zabawy dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne: karton, koperta, pocztówka.
Rodzic informuje dziecko o listonoszu, który rano przyniósł do domu przesyłkę. Rodzic mówi, że położył tę przesyłkę gdzieś w pokoju i nie może jej teraz odnaleźć. Prosi dziecko o pomoc w jej odszukaniu. Pamięta, że paczka była brązowa. Dziecko szuka brązowego pudełka. Po odnalezieniu go Rodzic wkłada swoje dłonie do pudełka, wybiera jedną przesyłkę, spogląda na nią i, nie wyjmując jej z paczki, opisuje ją, mówi zagadki K. Wilk.

Prostokąt mamy, w niego listy przed wysłaniem wkładamy … (koperta)

Od listonosza dostajesz, widoki rozpoznajesz. Mało jest do czytania, więcej do oglądania … (pocztówka)

Rodzic zwraca uwagę na umieszczone na kopertach i pocztówkach adresy, znaczki pocztowe, stemple. Następnie prosi dziecko o wyjaśnienie znaczenia słów adresat i nadawca. Rodzic informuje dziecko, że w niektórych bardzo małych miejscowościach nie ma ulic. Chcąc wysłać list do osoby mieszkającej na wsi, na kopercie pisze się tylko jej imię i nazwisko, nazwę miejscowości i numer domu. Następnie Rodzic pyta dziecko, jak mogłyby podzielić te przesyłki. Dziecko grupuje przesyłki na listy i pocztówki.

Rozmowa na temat sposobów komunikowania się na odległość (pisanie listów, e-maili, esemesów, wysyłanie pocztówek, ememesów)

Rodzic kontynuuje rozmowę. Pyta dziecko: Po co piszemy listy? Dlaczego wysyłamy pocztówki? Dziecko udziela odpowiedzi. Rodzic pyta dalej: W jaki jeszcze inny sposób możemy się komunikować z kimś, kto mieszka w innej miejscowości? Dziecko udziela odpowiedzi. Rodzic je uzupełnia. Informuje, że dzięki postępowi technicznemu obecnie coraz częściej stosowanymi formami komunikowania się są: dzwonienie do siebie, pisanie e-maili, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych zwanych esemesami, a także wysyłanie zdjęć w formie ememesów.

Petycja do władz lokalnych

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat ciekawych miejsc znajdujących się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Pyta dziecko, co chciałoby, aby znajdowało się bliżej ich miejsca zamieszkania. Mówi dziecku, że mieszkańcy mogą napisać specjalne pismo do osób sprawujących władzę na danym terenie, zawierające ich prośby. Przybliża dziecku pojęcie petycja.

Petycja to dokument zawierający prośbę lub żądanie. Pod petycją podpisuje się wiele osób. Petycję składa się do władz lokalnych. Wyróżnia się także petycje ustne.

Zabawa „Wysyłamy do siebie listy”

Posługiwanie się pojęciami nadawca, odbiorca.
Rodzic prosi dziecko o przypomnienie znaczenia słów adresat i nadawca. Następnie proponuje zabawę. Dziecko jest adresatem, a Rodzic nadawcą. Adresatem mojego listu jest … (Rodzic podaje imię dziecka). Ja jestem nadawcą. Następnie zmieniają swoje pary.

„Moja Polska – mój kraj” – praca plastyczna (załącznik nr 1) + filmik w wykonaniu nauczyciela (załącznik nr 2)

Ćwiczenia grafomotoryczne (załącznik nr 3 i załącznik nr 4)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *